ВУЗ ШАГ

Комунальний заклад "Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №51" Криворізької міської ради

 

Статут закладу дошкільної освіти

 

 

І. Загальні положення.

 1. 1. Комунальний дошкільний навчальний заклад №51 загального розвитку (надалі   Заклад) є юридичною осо­бою, може мати реєстраційний та інші рахунки в банківських установах, са­мостійний баланс, має печатку, штамп з назвою закладу; здійснює свою діяльність відповідно до чинного законодавства України, Законів Укра­їни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про психологічну службу системи освіти України», затвердженого наказом Міносвіти України від 03.05.99р. №127 (зі змінами), «Положення про дошкільний навчальний заклад України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003 №305 (зі змінами), Цивільного та Господар­ського кодексів України, даного статуту та локальних нормативних актів.
 2. 2.  Засновником закладу та власником його майна є територіальна громада міс­та Кривого Рогу в особі Криворізької міської ради (надалі - Власник).
 3. 3. Заклад зареєстровано в порядку визначеному законом, що регулює діяльність відповідної неприбуткової організації.
 4. 4. Юридична адреса Закладу: 50027, Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, вул. Галатова, 9.
 5. 5. Заклад здійснює військовий облік та бронювання військовозобов’язаних.
 6. 6. Заклад несе відповідальність перед особою, суспільством і державою згідно з діючим законодавством України за реалізацію головних завдань, забезпе­чення рівня дошкільної освіти і виховання в обсязі державних вимог, вико­нує норми і вимоги щодо охорони навколишнього природного середовища, відповідає за раціональне використання і відтворення природних ресурсів, за забезпечення екологічної безпеки та дотримання договірних зобов’язань і фінансової дисципліни.
 7. 7. Повна назва закладу - комунальний дошкільний навчальний заклад №51 загального розвитку. Скорочена назва закладу – КДНЗ №51 загального розвитку.
 8. 8. Цей статут розроблено відповідно до чинного законодавства України, Законів Укра­їни «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про місцеве самоврядування в Україні», «Положення про психологічну службу системи освіти України», затвердженого наказом Міносвіти України від 03.05.99р. №127 (зі змінами), «Положення про дошкільний навчальний заклад України», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 12.03.2003р. №305 (зі змінами), Цивільного та Господар­ського кодексів України, даного статуту та локальних нормативних актів.
 9. 9. Заклад визначає на договірній основі господарські, фінансові та інші взаємо­відносини з Власником або уповноваженим ним органом.
 10. 10. З моменту реєстрації цього статуту втрачає чинність статут зареєстрований виконкомом Криворізької міської ради від 11.08.2003р., реєстраційний но­мер 04052169100080197.

 

ІІ. Мета та предмет діяльності.

 

2. 1. Головною метою та предметом діяльності Закладу є задоволення потреб громадян у нагляді, догляді, оздоровленні, вихованні та навчанні дітей до­шкільного віку в умовах дошкільного закладу загального розвитку.

 1. 2. Головним завданням Закладу є: реалізація державної політики в галузі освіти; сприяння збереженню та зміцненню здоров’я; розумовому, психологічному і фізичному розвитку дітей; формування особистості, розвиток її творчих здібностей і інтересів; забезпечення виконання Базового компоненту дошкільної освіти, адміністрації та соціальної готовності продовжувати осві­ту; здійснення соціально-педагогічного патронату сімей.

 

ІІІ. Комплектування закладу.

 1. 1. Порядок комплектування груп Закладу здійснюється відповідно до Положення про навчальний заклад та Порядку комплектації груп навчального закладу. Для зарахування дитини до Закладу необхідно подати: ви­тяг з історії розвитку дитини, довідки з місця роботи батьків або осіб, що їх замінюють, свідоцтво про народження дитини, довідку про склад сім’ї.
 2. 2. Заклад розраховано на групи для дітей раннього та дошкільного віку, які комплекту­ються за віковими, різновіковими ознаками та станом здоров’я дітей.
 3. 3. Планова наповнюваність груп згідно з діючими нормативами становить:
 •  в  групі раннього віку -  15 дітей;
 •  в групах дошкільного віку - 20 дітей;
 •  в різновіковій групі – 15 дітей.

3.4. За дитиною зберігається місце в Закладі у випадку її хвороби, карантину, на час санаторного лікування, відпусток батьків або осіб, які їх замінюють а також у літній період (75 днів) не­залежно від періоду і тривалості відпустки батьків.

3.5. Із врахуванням місцевих умов, Власник або уповноважений ним орган може вносити зміни у встановлений порядок зберігання за дитиною місця у Закла­ді.

3.6. Відрахування дітей із Закладу може здійснюватися на підставі медичного висновку про стан здоров’я дитини, що виключає можливість її  подальшого перебування в Закладі; за бажанням батьків, або осіб, які їх замінюють; коли дитина не відвідує Заклад без поважних причин більше двох місяців; у разі невнесення плати за утримання дитини після встановленого терміну.

3.7. Батьків повідомляють письмово про відрахування дитини не менше як за 10 календарних днів.

 

IV. Режим роботи закладу.

 1. 1. Режим роботи Закладу встановлюється Власником, враховуючи потре­би батьків:
 •  групи з режимом роботи 10,5 годин – з 7.00 до 17.30
 •  групи з режимом роботи 12 годин – з 7.00 до 19.00.
 1. 2. Заклад працює на п’ятиденному робочому тижні. Вихідні дні: субота, неділя, святкові.

 

 V. Організація харчування і медичного обслуговування закладу.

 1. 1. У Закладі організовано триразове харчування дітей. Заклад самостійно визна­чає потребу в кількості продуктів, забезпечується продуктами харчування поставщиками в централізо­ваному порядку. Харчування дітей організовується відповідно до встановле­них державних норм та виділених на ці цілі коштів.
 2. 2. Власник або уповноважений ним орган здійснює фінансування витрат на утримання закладу, харчування його вихованців.
 3. 3. Контроль за організацією та якістю харчування, санітарним станом харчоб­локу, правильністю зберігання, дотримання термінів реалізації продуктів по­кладається на медичних працівників та керівника Закладу.
 4. 4. Медичне обслуговування дітей Закладу здійснюється старшою медичною сестрою та закріпленими медпрацівниками Криворізької міської дитячої лікарні № 2 «Дніпропетровської обласної ради». Старша медична сестра здійснює: контроль за станом здоров’я; фізичним розвитком дітей; організацією їх фізичного вихо­вання, загартування; дотримання санітарно-гігієнічних норм режиму та якос­ті харчування.

 

VI. Організація навчально-виховного процесу.

 1. 1. Зміст навчально-виховного процесу в Закладі визначається Базовим компо­нентом дошкільної освіти та здійснюється відповідно до програм навчання і виховання дітей дошкільного віку, рекомендованих Міністерством освіти України.
 2. 2. У закладі визначена українська мова навчання та виховання.
 3. 3. Основним документом, що регулює навчально-виховний процес, є річний план, який затверджується завідувачем та схвалюється педагогічною радою Закладу­.

6. 4. Заклад може надавати відповідно до статутних цілей і завдань додаткові освітні послуги: на основі угоди між батьками або особами, які їх замінюють та дошкільним закладом у межах гранично допустимого навантаження на дити­ну, визначеного наказом Міністерства освіти і науки  України від 20.04.2015 № 446 «Про затвердження гранично допустимого навчального навантаження на дитину в дошкільних навчальних закладах різних типів та форм власності».

6. 5. Навчальний рік починається 1 вересня і закінчується 31 травня наступного року, а оздоровчий період з 1 червня по 31 серпня.

 

 VII. Учасники навчально-виховного процесу.

 

7. 1. Учасниками навчально-виховного процесу Закладу є: діти дошкільного віку, педагогічні, технічні працівники, навчально-допоміжний персо­нал, батьки або особи, які їх замінюють.

 1. 2. Формами морального і матеріального заохочення учасників процесу є: по­дяка, грамоти, премії та надбавки до заробітної плати в межах, передбачених законодавством та фондом оплати праці.

7. 3. Права та обов’язки батьків або осіб, які їх замінюють.

Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

 • обирати та бути обраними до органів громадського самоврядування закладу з питань навчання та виховання дітей;
 • брати участь у поліпшенні навчально-виховного процесу та зміцнені матеріально-технічної бази Закладу;
 • захищати в органах громадського самоврядування Закладу та у відповідних державних і судових органах законні інтереси своїх дітей;
 • заслуховувати звіт завідуюча та вихователів Закладу про роботу в гру­пах.

Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані (зобов’язання визначе­ні ст.36 Закону України «Про дошкільну освіту»):

 •  своєчасно вносити плату за утримання дитини у Закладі в установленому   порядку;
 •  своєчасно сповіщати Заклад про можливість відсутності або хвороби  ди­тини.

7. 4. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи з високими                         мора­льними якостями, які мають відповідну педагогічну освіту, у певних випад­ках - професійну практичну підготовку, фізичний стан яких дає змогу вико­нувати покладені на них обов’язки.

7. 5.Трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту» та іншими законодавчими актами.

7. 6. Педагогічні працівники мають право:

 •  на вільний вибір, розробку та застосування педагогічно доцільних  форм,  методів і засобів роботи з дітьми;
 •  на підвищення кваліфікації, участь у методоб’єднаннях, нарадах, тощо;
 •  вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу та навчально-виховного процес

7. 7. Педагогічні працівники зобов’язані:

 • дотримуватися Статуту Закладу, посадової інструкції, правил внутрішнього трудового розпорядку, умов контракту чи трудового договору;
 • співпрацювати з сім’єю вихованця Закладу з питань виховання дітей;
 • працівники Закладу несуть відповідальність за збереження життя, фізичне та психічне здоров’я кожної дитини, згідно з чинним  законодавством;
 • виконувати статут, правила внутрішнього розпорядку, умови трудового                    договору;
 • дотримуватися педагогічної етики, норм загальнолюдської моралі, поважати гідність дитини та її батьків;
 • забезпечувати емоційний комфорт, захист дитини від будь-яких форм експлуатації та дій, які шкодять її здоров'ю, а також від фізичного та психологічного насильства.

 

VIII. Управління закладом.

 

8.1. Управління Закладом здійснюється на основі поєднання прав Власника щодо господарського використання свого майна та участі в управлінні трудо­вого колективу. Безпосереднє керівництво роботою Закладу здійснює його керівник, який призначається (на контрактній основі) і звільняється начальником управління освіти і науки виконкому міськради відповідно до чинного законодавства та встановленого у місті порядку.

      8.2. Керівник Закладу:

 • здійснює керівництво і контроль за діяльністю закладу;
 • діє від імені Закладу, представляє його в усіх державних органах, на під­приємствах, в установах і громадських організаціях;
 • відкриває рахунки в установах банків;
 • у межах своєї компетенції видає накази, вказівки, доручення, обов’язкові для  виконання працівниками Закладу;
 • організовує додаткові послуги, спрямовані на поліпшення догляду, оздо­ровлення, виховання і навчання дітей;
 • затверджує штатний розпис у межах фонду заробітної плати, створеного в установленому порядку і погоджує його з Власником або уповноваженим ним органом;
 • приймає на роботу або звільняє з неї працівників Закладу з дотриманням чинного законодавства;
 • забезпечує виконання санітарно-гігієнічних, протипожежних та інших вимог щодо охорони життя і здоров’я дітей;
 • створює сприятливі умови для здійснення навчально-виховного процесу в Закладі;
 • забезпечує необхідні умови і призначає відповідальних осіб з охорони праці;
 • є начальником штабу Цивільного захисту, діє відповідно до Закону України «Про цивільний захист» та рішень ви­конкому міськради, організовує мобілізаційні заходи.

8.3. Органом громадського самоврядування Закладу є загальні збори членів трудового колек­тиву та батьків. Кількість учасників загальних зборів від працівників Закладу - 70%, від ба­тьків і представників громадськості - 30%. Термін повноважень загальних зборів - 1 рік. Рішення загальних зборів приймаються більшістю голосів від загальної кількості присутніх. Збори скликаються не рідше 1 разу на рік.

Загальні збори:

 • обирають раду Закладу, її членів і голову, встановлюють термін їх повноважень;
 • заслуховують звіт завідуючого Закладом, голови ради Закладу про їх роботу, дають їм оцінку таємним або відкритим голосуванням;
 • затверджують основні напрямки вдосконалення роботи і розвитку Закла­ду.

8.4. У період між загальними зборами вищим колегіальним органом є рада Закладу. Кількість засідань ради визначається за потребою. Засідання ради є правомірним, якщо в ньому бере участь не менше двох третин її членів (працівники Закладу, вихователі, спонсори, батьки,шефські під­приємства та  інші).

 Рада Закладу:

 • організовує виконання рішень загальних зборів;
 • розглядає питання поліпшення умов для здобуття дошкільної освіти;
 • зміцнення матеріально-технічної бази, поповнення і використання бю­джету закладу;
 • розглядає шляхи поповнення бюджету закладу.

8.5. У Закладі постійно діючим колегіальним органом управління є педагогічна рада. До її складу входять керівник, вихователь-методист, ви­хователі, музичні керівники, медичні працівники, інші спеціалісти. До скла­ду педагогічної ради можуть входити голови батьківських комітетів, фізичні особи, які надають освітні послуги у сфері дошкільної освіти за наявності лі­цензії. Головою педагогічної ради дошкільного навчального закладу є його керівник. Педагогічна рада обирає зі свого складу секретаря на навчальний рік. Педагогічна рада дошкільного навчального закладу:

 • розглядає питання удосконалення організації навчально-виховного  проце­су у дошкільному навчальному закладі;
 • визначає план роботи дошкільного навчального закладу;
 • затверджує заходи щодо зміцнення здоров’я дітей;
 • обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників,                       
 • розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження у навчально-виховний процес досягнень науки і передового педагогічного досвіду;
 • визначає шляхи співпраці дошкільного навчального закладу з сім’єю;
 • заслуховує звіти педагогічних працівників, які проходять атестацію;
 • затверджує план підвищення педагогічної (фахової) майстерності педаго­гічних працівників;
 • розглядає інші питання, визначені Положенням про дошкільний навчальний заклад.

 

IX. Майно Закладу.

 

9.1. Власник наділяє Заклад майном на правах оперативного управління.

9.2. Майно Закладу складається з основних фондів та обігових коштів, а також з інших матеріальних цінностей, вартість яких відображається на самостійно­му балансі Закладу.

9.3. Заклад має право передавати, продавати, списувати, обмінювати, здавати в оренду та під заставу основні засоби за попередньою згодою з Власником або уповноваженим ним органом, відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Благодійні внески та матеріальні цінності, передані Закладу безкоштовно іншими підприємствами, організаціями, установами та фізичними особами зараховуються на самостійний баланс Закладу і є комунальною власністю міста.

    9.5. Заклад відповідає перед Власником за збереження та ефективне використання всього майна.

    9.6. Відповідно до чинного законодавства Заклад користується землею, несе               від­повідальність за дотримання вимог та норм охорони, раціонального викори­стання і відновлення природних ресурсів.

 

X. Фінансово-господарська діяльність

 

10.1Фінансово-господарська діяльність Закладу здійснюється за рахунок  бюджетних, залучених та власних коштів. Грошові кошти з розрахунко­вого рахунку Закладу можутзніматися тільки з його дозволу.

10.2.  Джерелами формування майна Закладу є:

 •  грошові та матеріальні внески Власника;
 •  кошти, відповідного місцевого бюджету;
 •  кошти, одержані від громадян за надання платних послуг у галузі освіти,        згідно з чинним законодавством;
 •  безоплатні та благодійні внески, пожертвування організацій, підприємств і  громадян;
 •  інші джерела, незаборонені законодавчими актами України.

10.3. Доходи (прибутки) Закладу використовуються виключно для фінансування видатків на її утримання, реалізації мети (цілей, завдань та напрямів діяльності, визначених  установчими документами.

10.4. Закладу забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) або їх частини серед засновників (учасників), членів такої організації, працівників  (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску)членів органів управління та інших пов’язаних з ним осіб.

 

     XI. Права і обов’язки Закладу.

 1. 1. Заклад має право у межах кошторису доходів та видатків:
 • самостійно розпоряджатися доходами від господарської діяльності у випадках, передбачених законодавчими актами України;
 • добувати, орендувати необхідні йому обладнання та інші матеріальні ресурси;
 • укладати будь-які договори усіх видів, крім прямо заборонених законо­давством, з будь-якими контрагентами;
 • використовувати власні кошти на заходи, що сприяють поліпшенню соці­ально-побутових умов роботи Закладу;
 • в установленому законодавством порядку здійснювати міжнародні зв'язки.

11.2. Обов’язки Закладу:

 - забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з чин­ним законодавством, складає статистичні звіти;

 - здійснює капітальний ремонт основних фондів, забезпечує введення в дію  придбаних основних засобів;

 - забезпечує дотримання законодавства про працю, правил та норм охоро­ни  праці, техніки безпеки, соціальне страхування;

 - вдосконалює форми і методи управління та господарювання.

11.3.  Заклад здійснює оперативний облік своєї діяльності, веде бухгалтерську­ і статистичну звітність самостійно або на договірних умовах з централізованою бухгалтерією повністю в установленому порядку.

 11.4. Заклад в установленому порядку подає Власнику або уповноваженому ним органу звіт про результати своєї діяльності.

 11.5. Ревізія та перевірки діяльності Закладу контролюючими органами, в тому  числі органами Власника, здійснюються відповідно до чинного законодавства.

 11.6. Заклад організує зберігання документів, для цього керівник Закладу призначає відповідальну особу. Заклад складає угоду з органами державного архіву на предмет архівного обслуговування.

 

XII. Контроль за діяльністю Закладу.

 

  12.1. Заклад підпорядкований та підзвітний Власникові або уповноваженому ним органу.

12.2. Основною формою контролю за діяльністю Закладу є атестація, що прово­диться один раз у десять років у порядку, встановленому Кабінетом Мініст­рів України.

12.3. Контроль за дотриманням Закладом державних вимог щодо змісту, рівня  і обсягу виховання здійснюється Власником або уповноваженим ним  органом.

12.4. Зміст, форми, періодичність контролю, не пов’язаного з навчально-виховним процесом передбачаються цим Статутом та іншими відповідними законода­вчими актами України.

 

ХІП. Припинення юридичної особи.

 

13.1. Припинення діяльності Закладу  здійснюється шляхом її ліквідації або     реорганізації (злиття, приєднання, поділ, перетворення) за рішенням  Власника  або суду, згідно з чинним законодавством  України і  передбачає передачу активів одній або кільком неприбутковим  організаціям відповідного виду або зарахування до доходу бюджету.

  13.2. Заклад ліквідується:

     -  за рішенням Власника;

     - на підставі рішення господарського суду за поданням до органів, що кон­тролюють його діяльність, у разі систематичного або грубого порушення ним законодавства України;

        - за рішенням суду про визнання недійсною державної реєстрації через до­пущені при його створенні порушення, які не можна усунути;

     - з інших підстав, передбачених законом.

13.3. При реорганізації і ліквідації Закладу працівникам, що звільнюються,           гаран­тується дотримання їх прав та інтересів відповідно до трудового законодав­ства України.

13.4. Власник, суд або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності За­кладу, призначають за погодженням з органом, який здійснює державну ре­єстрацію. комісію з припинення діяльності Закладу, (ліквідаційну комісію, ліквідатора тощо) та встановлюють порядок і  строки припинення діяльності Закладу у відповідності до Господарського  та Цивільного кодексів України. З дня призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження по управлінню справами Закладу. Комісія виступає у суді від імені Закладу. Власник, суд, або орган, що прийняв рішення про припинення діяльності За­кладу зобов'язані негайно

  письмово повідомити про це орган, що здійснює державну реєстрацію, який вносить до єдиного державного реєстру відомос­ті про те. що Заклад  перебуває у процесі припинення.

13.5. Ліквідаційна комісія або інший орган, що проводить ліквідацію   закладу, розміщує в офіційному друкованому виданні повідомлення про його ліквіда­цію та про порядок і строки заяви кредиторами претензій, а явних (відомих) кредиторів повідомляє персонально у письмовій формі у встановленому за­конодавством строки. Цей строк не може становити менше двох місяців з дня публікації повідомлення про припинення діяльності Закладу. Одночасно ліквідаційна комісія вживає необхідні дії щодо стягнення дебіторської забор­гованості Закладу та виявлення вимог кредиторів, з письмовим повідомлен­ням кожного з них про ліквідацію Закладу. Ліквідаційна комісія оцінює на­явне майно Закладу і розраховується з кредиторами, складає ліквідаційний баланс та подає його Власнику або органу, що призначив ліквідаційну комі­сію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути перевіре­ні у встановленому законодавством порядку.

 1. 6. Претензії кредиторів Закладу задовольняються з майна цього Закладу. Чер­говість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються до чинного законодавства. Претензії, що не задоволені через відсутність майна Закладу, претензії, які не визнані ліквідаційною комісією, якщо їх заявники у місяч­ний строк після одержання повідомлення про повне або часткове відхилення претензії не звернуться до суду з відповідним позовом, а також претензії, у задоволенні яких за рішенням суду кредиторові відмовлено, вважаються по­гашеними. Майно, що залишилося після задовільнення претензії кредиторів, розподіляється між іншими комунальними закладами в порядку і на умовах, передбачених законодавством, у шестимісячний строк після опублікування інформації про його ліквідацію.
 2. 7.Заклад є таким, що припинив свою діяльність, з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців, запису про державну реєстрацію припинення юридичної особи.

 

                                                                             Ухвалено на загальних зборах          

                                                                              трудового колективу Закладу  

                                                                               Протокол № 1 від 20.01.2017р.

Заступник міського голови

_____________ В.Берлін

 

В.О.Начальника управління

освіти і науки виконкому

Криворізької міської ради

______________Т.Кріпак

 

 

 

Погоджено: